Unang Lunes ng 2022

Sa ika-132 na lunes simula ng ako ay naupo bilang Punongbayan noong July 1, 2019. Tayo ay magkakasama sa lingguhang pagtaas ng ating bandila ng Pilipinas sa ating bayan.
Ngayon, unang lunes ng taong 2022, sama-sama tayo sa isang mabunga, produktibo at epektibong pagseserbisyo para sa ating lahat.